Regulamin konkursu “Kryminalne Podlasie” na opowiadanie kryminalne

1. Celem konkursu jest:

 • - wyłonienie uczestników II edycji warsztatów kreatywnego pisania kryminału organizowanych przez Stowarzyszenie “Fabryka Bestsellerów” w dniach 8 - 15 listopada 2006 roku w Ośrodku Wczasów “Puszcza” w Supraślu,
 • promocja Białegostoku, środowiska studentów Uniwersytetu w Białymstoku i innych białostockich uczelni, artystyczne ukazanie wizerunku Podlasia,
 • promocja uzdolnionych młodych twórców, umożliwienie im debiutu na łamach miesięcznika “Alfred Hitchcock poleca” oraz periodyków lokalnych,
 • doskonalenie umiejętności pisania różnych form literackich, w szczególności opowiadania kryminalnego,
 • przygotowanie młodych twórców do aktywnego odbioru historii Podlasia, zaznajomienie ich z dorobkiem i kulturą Białegostoku oraz jego okolic,
 • współpraca nagrodzonych autorów z uznanymi pisarzami i dziennikarzami ogólnopolskimi oraz wtajemniczenie ich w mechanizmy rynkowe współczesnego świata medialnego i wydawniczego.

2. Konkurs na opowiadanie kryminalne z wątkiem historycznym dotyczącym Podlasia ma zasięg ogólnopolski. Przeznaczony jest dla wszystkich osób pełnoletnich, które nie ukończyły 28 roku życia, bez względu na miejsce zamieszkania. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie pod warunkiem otrzymania pisemnej zgody swojego prawnego opiekuna, którą należy dołączyć do danych osobowych nadsyłanych na konkurs.

3. Prace nadesłane na konkurs muszą stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział w konkursie, wcześniej niepublikowaną w jakiejkolwiek formie i w którymkolwiek z mediów i nienagradzaną w innych konkursach, zgodną z tematyką konkursu. Nie dopuszcza się prac zespołowych. Każdy uczestnik konkursu może przesłać tylko jedną pracę.

4. Konkurs rozgrywany jest w dwóch kategoriach:

 • ogólnopolskiej - ogłoszenie konkursu ukaże się w mediach ogólnopolskich,
 • lokalnej - ogłoszenie konkursu ukaże się w mediach lokalnych.

Konkurs ogólnopolski wyłoni 8 zwycięzców spoza Podlasia, którzy zostaną zaproszeni na warsztaty kreatywnego pisania. Konkurs lokalny skierowany jest do studentów białostockich uczelni i mieszkańców wojewodztwa podlaskiego. Wyłoni 7 zwycięzców, którzy również zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w warsztatach. Uczestnicy konkursu studiujący w Białymstoku lub zamieszkali na terenie woj. podlaskiego zobowiązani są do wyboru kategorii lokalnej. W przypadku gdy przyślą prace na konkurs ogólnopolski, zostaną one przeniesione do właściwej kategorii.

5. Konkurs rozgrywany będzie w dwóch etapach:

 • - etap I: nagrodą w I etapie konkursu będzie zakwalifikowanie 15 autorów najlepszych opowiadań do wzięcia udziału w warsztatach kreatywnego pisania w Supraślu, przeprowadzonych przez uznanych twórców literatury kryminalnej w Polsce: Joannę Szymczyk oraz Krzysztofa Kotowskiego. Laureatów I etapu konkursu wyłaniać będzie pięcioosobowe Jury, w którego skład wejdą: literaturoznawcy - prof. Jolanta Sztachelska, dr Marek Kochanowski, mgr Katarzyna Kościewicz, oraz 2 członków Stowarzyszenia “Fabryka Bestsellerów” - mgr Katarzyna Albowicz, Magdalena Wieremiejuk.
 • II etap: nagrodą w II etapie konkursu będzie publikacja najlepszych opowiadań w materiałach powarsztatowych oraz miesięczniku “Alfred Hitchcock poleca” (I nagroda) i w “Białostockim Magazynie Historycznym” (II nagroda). Pozostałe teksty zostaną wyróżnione nagrodami książkowymi. Laureatów II etapu konkursu wyłaniać będzie Jury w składzie: redaktor naczelny miesięcznika “Alfred Hitchcock poleca” - Arkadiusz Nakoniecznik, trenerzy kreatywnego pisania - Joanna Szymczyk i Krzysztof Kotowski, historyk regionu - dr Iwona Kulesza-Woroniecka, oraz redaktorzy - mgr Katarzyna Kościewicz, Magdalena Wieremiejuk, dr Marek Kochanowski.

Wyniki I i II etapu konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej.

6. Opowiadanie (lub konspekt opowiadania z pięciostronicowym fragmentem tekstu) powinno być napisane w języku polskim (format A-4, czcionka 12, interlinia 1,5, edytor MS Word). Opowiadanie nie powinno przekroczyć objętości 22 stron maszynopisu. Każda strona utworu powinna być opatrzona indywidualnym godłem (pseudonimem). Do maszynopisu należy dołączyć dokładnie zaklejoną kopertę opatrzoną tym samym godłem, zawierającą szczegółowe dane osoby biorącej udział w konkursie: imię i nazwisko, wiek, adres pocztowy i adres e-mail, telefon kontaktowy, informacja o posiadanym dorobku literackim lub jego braku, w przypadku kategorii lokalnej także nazwę uczelni. Prace niespełniające wymogów formalnych nie będą brały udziału w konkursie.

7. Każde opowiadanie musi zawierać wątek historyczny dotyczący Podlasia (wydarzenia, osoby, miejsce akcji). Akcja opowiadań powinna rozgrywać się przed rokiem 1989 lub współcześnie, pod warunkiem że tekst przywoływać będzie jako kluczowy składnik swojej kompozycji wydarzenia historyczne związane z Podlasiem i mające miejsce przed 1989 rokiem.

8. Nieprzekraczalny termin nadsyłania opowiadań mija z dniem 20 października 2006 roku.

9. Ogłoszenie wyników I etapu konkursu oraz listy osób zakwalifikowanych do udziału w warsztatach nastąpi 27 października 2006 roku. Decyzja Jury dotycząca zakwalifikowania autora opowiadania do warsztatów kreatywnego pisania jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej.

10. Ogłoszenie wyników II etapu konkursu nastąpi do dnia 15 grudnia 2006 r. Decyzja Jury dotycząca nagród i wyróżnień przyznanych w II etapie konkursu jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej.

11. Wszyscy laureaci I etapu konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o zakwalifikowaniu do następnego etapu, czyli warsztatów kreatywnego pisania w Supraślu. Brak potwierdzenia uczestnictwa w warsztatach do dnia 31 października 2006 roku jest jednoznaczny z rezygnacją ze szkolenia. W przypadku braku potwierdzenia udziału w warsztatach kreatywnego pisania zostanie zaproszony kolejny, wyróżniony autor.

12. Opowiadania będą oceniane pod względem:

 • - zakorzenienia tekstu w tematyce historii Podlasia,
 • wartości artystycznych i językowych,
 • zgodności tekstu ze strukturą opowiadania kryminalnego.

13. W czasie trwania warsztatów Stowarzyszenie “Fabryka Bestsellerów” zapewni wszystkim laureatom bezpłatne zakwaterowanie oraz wyżywienie, możliwość korzystania z sal konferencyjnych, a przede wszystkim merytoryczną opiekę trenerów kreatywnego pisania, konsultacje historyka regionu i redaktorów oraz program kulturalny w Ośrodku Wczasów “Puszcza” w Supraślu.

14. Wszyscy laureaci otrzymają certyfikaty poświadczające ukończenie warsztatów kreatywnego pisania.

15. Organizatorzy nie będą zwracać nadesłanych prac. W stosunku do prac wyłonionych w I etapie konkursu zastrzegają sobie wyłączne prawo do ich pierwszego wydania drukiem na podstawie umowy o przeniesieniu majątkowych praw autorskich na Stowarzyszenie “Fabryka Bestsellerów”, którą Stowarzyszenie zawrze z każdym z wyróżnionych autorów. Organizatorzy zastrzegają sobie dodatkowo prawo do publikacji wolnej od roszczeń finansowych ze strony autorów prac nagrodzonych w II etapie konkursu w celu realizacji 4 pkt regulaminu konkursu. Organizatorzy zastrzegają sobie także prawo do publikacji (wolnej od roszczeń finansowych ze strony autorów) fragmentów wszystkich prac biorących udział w konkursie w celach promocyjnych.

16. Stowarzyszenie “Fabryka Bestsellerów” zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

17. Prace konkursowe wraz z ich elektroniczną wersją zapisaną na dyskietce lub płycie CD należy nadsyłać na adres:

Stowarzyszenie “Fabryka Bestsellerów”
ul. Legionowa 15 m. 45
15-281 Białystok
z dopiskiem: “Kryminalne Podlasie - kategoria ogólnopolska”
lub “Kryminalne Podlasie - kategoria lokalna”

Szczegółowych informacji udziela Sekretarz Stowarzyszenia Magdalena Wieremiejuk pod adresem e-mail: fabrykabo2.pl


TA STRONA UŻYWA COOKIES

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej